Kontakt Známky Napíšte nám

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglická a americká história AAH
Anglická a americká literatúra AAL
anglický jazyk ANJ
biológia BIO
Britské a americké štúdie BAS
dejepis DEJ
dejiny umenia DEU
Ekonomika EKO
francúzsky jazyk FRJ
fyzika FYZ
geografia GEG
chémia CHE
informatika INF
katolícke náboženstvo KNB
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
konverzácia v ruskom jazyku KRJ
Konverzácia v španielskom jazyku KSZ
Konverzácia v talianskom jazyku KTJ
Konverzácia vo francúzskom jazyku KFJ
matematika MAT
náuka o spoločnosti NAS
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
obchodná angličtina OBA
programovanie PRO
psychológia PSY
rímskokatolícke náboženstvo RMK
rozširujúca biológia ROB
rozširujúca fyzika ROF
rozširujúca geografia ROG
rozširujúca chémia RCH
rozširujúca informatika ROI
Rozširujúca matematika ROM
rozširujúca občianska náuka RON
Rozširujúce náboženstvo RNA
Rozširujúci dejepis ROD
Rozširujúci francúzsky jazyk RFJ
rozširujúci nemecký jazyk RNJ
Rozširujúci ruský jazyk RRJ
Rozširujúci španielsky jazyk RSJ
Rozširujúci taliansky jazyk RTJ
ruský jazyk RUJ
Seminár z biológie SEB
Seminár z dejepisu SED
seminár z dejín umenia SDU
Seminár z ekonomiky SEK
Seminár z fyziky SEF
Seminár z geografie SEG
Seminár z chémie SEC
Seminár z informatiky SEN
Seminár z matematiky SEM
Seminár z náboženstva SNB
Seminár z náuky o spoločnosti SNS
Seminár z nemeckého jazyka SNJ
seminár z občianskej náuky SON
Seminár zo psychológie SPS
Seminár zo slov. jazyka a literatúry ESI
slovenský jazyk a literatúra SJL
správanie SPR
španielsky jazyk SJA
taliansky jazyk TAJ
telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Umenie a kultúra UKL
zdravotná telesná výchova ZTV

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.01.2019